Posts Tagged ‘syumul’

Menyempurnakan agama, meraikan adat.

image

Bismillah.

Lewat waktu ini, adat kerapkali diseterukan dengan agama. Adat dikatakan menghalang agama daripada ditunaikan secara kaffah. Seringkali digambarkan agama itu berbeza dari adat.

Agama. Adat. Apakah ada pertentangan dalam intinya? Apakah elemen-elemennya tidak bersatu?

Agama itu kepercayaan dan pegangan. Adat itu kebiasaan atau peraturan turun-temurun. Kebiasaan itu mengikut keadaan semasa. Terbiasa juga boleh jadi kebiasaan. Kepercayaan juga boleh jadi kebiasaan.

Adat itu juga mampu dijadikan satu elemen agama selagimana tidak bertentangan dengan agama, dengan syarak.

Continue reading

Advertisements

Ciri-ciri ISLAM

  • Rabbaniyyah

membawa erti bahawa Islam ini datangnya daripada Allah. Manusia hanya sebagai pelaksana segala ketentuan yang telah ditetapkan. Seseorang itu disebut rabbani apabila mempunyai hubungan yang erat dengan Allah.la bersifat rabbani kerana sumber utama syariah ialah Wahyu Allah swt.

  • Syumuliyyah

ajaran Islam lengkap dan meyeluruh. Ruang lingkup ajaran Islam adalah mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali dari sekecil-kecil urusan sampailah ke sebesar-besar perkara. cara hidup islam juga memenuhi segala kepentingan manusia samada dalam bentuk daruriyat, hajiyyat dan juga tahsiniyyat.

*daruriyat : tidak boleh hidup tanpanya.

*hajiyyat : hidup sukar tanpanya.

*tahsiniyyat : fungsinya mencantikkan.

  • Alamiyyah (universal)

sesuai untuk semua orang dan tempat. Islam sesuai untuk orang Arab, Melayu, Cina, India dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ia bukan untuk segolongan atau satu bangsa sahaja. Ia juga sesuai di semua tempat sama ada di Kutub Selatan, Khatulistiwa, dan sebagainya. Ia juga sesuai untuk semua zaman sama ada zaman Rasulullah SAW atau zaman teknologi moden yang canggih ini. Sesuai sampai ke hari qiamat. maka syariat Islam mampu menjamin kebahagiaan manusia tidak kira warna kulit dan keturunan serta segala keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat.

  • Waqieyyah (praktikal)

Islam adalah mengikut suasana dan tempat. Contohnya: Islam mewajibkan menutup aurat tetapi cara perlaksanaannya mengikut tempat dan suasana di mana seseorang Muslim itu berada. Dalam kontek ini seluruh sistem Islam samada yang berbentuk teori dan praktikal adalah amat sesuai dengan keadaan, suasana dan rupa bentuk kehidupan manusia yang tidak statik tetapi sebaliknya praktis. Continue reading

%d bloggers like this: